TMS-TFRS VS IVIR ZIVIR YETMEDİ BİRDE KIVIR

Tam 750 sayfa olarak Uluslararası Muhasebe / Uluslararası Finansal Muhasebe Raporlama Standartları (IAS/IFRS) çevirisi niteliğinde yayınlanmış bulunan Muhasebe Standartları ile Finansal Raporlama Standartları, uygulayıcıların ekonomik kararlar verirken faydalanmaları için işletmelerin finansal durumlarını, performansı ve finansal durumlarındaki değişiklikler hakkında bilgi sağlamak üzere geliştirilen bir sistematiktir.

Bu anlamda üç temel tablo olan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akım Tablosu ile bunların tamamlayıcısı niteliğinde sonradan eklenen Öz Kaynaklar Değişim Tablosu ve dipnotları sözü edilen sistematiği oluşturan ana unsurlardır.

Yayınlanmış bulunan standartların ülkemiz için varsayımları diğer ülkelerde uygulanmakta olan standartlardan farklıdır. Bu haliyle nasıl ve ne şekilde standardizasyon sağlanacağı meçhulde olsa esas olan iki varsayım bulunmaktadır.

MUHASEBE VARSAYIMLARI

a) Tahakkuk Esası: Nakit veya nakit benzerleri tahsil edildiğinde veya ödendiğinde değil, bu işlem veya olaylar vuku bulduğu zaman ilgili olduğu dönemin muhasebe kayıtlarına intikal ettirilir ve o dönemin finansal tablolarında raporlanır.

Açıklayıcı not ve bir örnek: Ülkemizde gerçekleştirilen herhangi bir mal satışı veya bir hizmet ifasının ardından kesilen faturanın parasal olarak tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın gelir kaydedilmesi anlamını taşıyan tahakkuk esası, henüz tahsil edilmemiş faturanın doğurduğu tüm mali yükümlülüklerin cepten karşılanması anlamına da gelmektedir. Yani bedelini henüz tahsil etmediğiniz faturanın KDV’si ya da bu faturadan doğacak olan diğer vergi ve harçların tarafınızdan ödenmesi gerektiğidir.

Tahakkuk Esası olarak adlandırılan sistem gereği, yapmış bulunduğu satışların ardından, faturasını keserek alıcısına gönderen mükellef, pek çok nedenden dolayı henüz tahsil edemediği alacağı sebebiyle, kesmiş bulunduğu faturalardan ötürü, adına tahakkuk etmiş olan vergi borcunu ödeme güçlüğüne düşmüştür. Vergi Dairesince borcu nedeniyle takibe alındığından görüşmede bulunmak üzere Vergi Dairesi Müdürüne müracaat ederek; borcu ödeme imkânının alacağın tahsilinden sonra mümkün olabileceğini bu nedenle kendisine süre tanınmasını ister.

Vergi Dairesi Müdürü çok kısa ve net bir şekilde konuya açıklık getirir: “Kesmeseydiniz efendim faturaları” diyerek mükellefe kapıyı gösterir.

Oysa bir çok AB ülkesinde tahakkuk esası değil Tahsilat Esası’nın geçerli olduğudur. Bu esas ise parası henüz tahsil edilmemiş faturanın kayıtlara gelir olarak intikal ettirilmeyeceği ve doğuracağı mali yükümlüklere katlanılmayacağı anlamını taşımakta, alacağın tahsil edilmediği faturalardan dolayı tahakkuk eden vergi borçları nedeniyle ödeme zorluğuna düşerek Vergi Dairesi Müdürünün kapısını çalma zorunluluğunu da ortadan kaldırmaktadır.

Bknz: İsviçre Vergi Yasaları.

b) İşletmenin Sürekliliği: Finansal tablolar normal olarak işletmenin devamlılığı ve öngörülebilir bir gelecekte de faaliyetlerini sürdüreceği varsayımına dayanılarak hazırlanır.

Açıklayıcı Not: Batmakta olan bir işletmenin hazırladığı finansal tablolar ne kadar afili olursa olsun hiçbir kıymetinin bulunmayacağı anlamına gelen varsayımdır.

FİNANSAL TABLOLARIN NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ

Finansal tabloların kullanıcılara yararlı olabilmesi için aşağıdaki temel özellikleri taşıması gerekir.

-Anlaşılabilirlik

-İhtiyaca Uygunluk

-Güvenilirlik

-Karşılaştırılabilirlik

Yukarıda ifade edilmeye çalışılan kavramlar doğrultunda hazırlanacak olan finansal tablolar, işletmelerin iş kolu ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilgi verebilmeleri mümkün olup en önemli başlık güvenilirliğinde tam olarak sağlanması gerekir. Bunun içinde, olayların doğru gösterimi, tarafsızlık, ihtiyatlılık, tam açıklama ve özün önceliği gibi alt kavramlarında dikkatlice seçilerek kullanılması gerekir.

FİNANSAL TABLOLARIN UNSURLARI

Finansal Durumu açıklayan ana unsurlar:

a) Varlıklar

b) Borçlar

c) Öz Kaynaklar

Faaliyet Sonuçlarını açıklayan ana unsurlar:

a) Gelirler

b) Giderler

c) Kar

Yukarıda çok kısaca üzerinde durulan kavramlar eşliğinde hazırlanan finansal tablolar işletmelerin iş kolu ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilgi verebilmeleri mümkün olup, bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlarda sonuca varabilmek üzere yukarıda izah edilmeye çalışılan kavramlar doğrulusunda hazırlanan finansal tabloları okumaları gerekir.

Esasen tüm çabalar ve çalışmaların özündeki gerçekte buradadır. Bir işletmenin belli dönemler itibariyle ekonomik faaliyetlerini Finansal tablolar aracılığıyla açıklayarak kamuoyuna sunduğu bilgiler, doğru, anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, güvenli ve karşılaştırılabilir olmalıdır.

Finansal tablolarda yer alması gerekli bilgiler, varlıklar, borçlar, öz kaynaklar, gelirler, giderler ile kar/zararı açıklamalıdır. Bunun sağlanmasına yönelik olarak para ve sermaye piyasalarının dünya çapında entegrasyonu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ortak bir muhasebe dili oluşturmak üzere yapılan çalışmaların tümünü ifade etmektedir.

Sürdürülen çalışmaların ışığında oluşturulan standartlar, uluslararası alanda özellikle AB ülkelerinde birliğin ve entegrasyonun sağlanması açısından, birliğe katılan ve katılacak olan ülkelerin çeşitli alanlarda uymaları ve uygulamaları gerekli olan koşullardan birisi olarak karşımıza çıkan Muhasebe Standartları ile Finansal Raporlama Standartlarına uyum sağlanması ve uygulanabilir olması önem kazanmaktadır.

Başka bir şekilde söylemek gerekirse önceden belirlenmiş olan Muhasebe Standartları ile Finansal Raporlama Standartlarına göre şirketler kurumsal yönetim ilkelerini de dikkate alarak, finansal durumlarını ve performanslarını en iyi şekilde yansıtacak olan biçimde çalışmalarını sürdürerek, beli dönem sonlarında açıklayacakları veriler ışığında, kamuoyu ve kamu kuruluşlarınca değerlendirilmelerini sağlayacaklar geçmişteki ve bu günkü durumlarını en net ve anlaşılabilir şekliyle ortaya koyacaklardır.

Bu kapsamda örneğin AB ülkelerindeki muhtelif havayolu şirketlerini karşılaştırarak, aynı dönemde hangi havayolu acaba daha iyi performans göstermiş, yoksa bize söylendiği gibi uçak filosuna yeni uçaklar katmak ve Afrika’daki ülkelere iş adamlarını taşımak üzere yeni hatlar açmak acaba çok mu karlı olmaktadır? Ya da dev uçak fabrikalarında yeni modelleri imal etmek mi daha karlı yoksa uçağı yolcu ve yük taşımacılığı yaparak kullanmak mı daha karlı olduğunu ancak bu sayede anlayabileceğimizi düşünürsek konunun önemi daha iyi ortaya çıkmaktadır.

Ancak tam da bu noktada sağlanmak istenen standart formatın uygulanmasına yönelik olarak düzenlenecek olan finansal tabloların çeşitlerine ve temel aldığı muhasebe politikaları doğrulusunda varsayılan temel niteliklerin yanına yerleştirilen bir başka kavram standardizasyonun sağlamak istediği ve ortaya koymaya çalıştığı bütün anlamı yok etmektedir.

Bu kavramı kısaca şu şekilde açıklayabiliriz; İşletme, muhasebe standartlarının bir gereği olarak veya gönüllü olarak muhasebe politikasını değiştirebilir. İşletme değişiklik nedenine uygun olarak değişikliğin etkilerini finansal tablolara alır.

Gönüllü Değişiklik: Muhasebe politikasında, muhasebe standartlarının gerekli kılması dışında herhangi bir nedenle değişiklik yapılırsa, değişiklik, gönüllü değişiklik olarak adlandırılır ve geriye dönük olarak uygulanır. Bu madde hükmüne giren durumlar, değişikliğin gönüllü olarak yapılması veya değişikliği zorunlu kılan muhasebe standardında herhangi bir geçiş hükmünün yer almamasından kaynaklanır.

Gönüllü değişikliklerde, işletmeler muhasebe standartlarının gerekli kıldığı değişikliklerde yapılacak açıklamalara ek olarak daha uygun ve güvenilir bilgi sağlayan yeni muhasebe politikasına geçiş yapma nedenini de açıklar.

Gönüllü değişiklik kavramı, Muhasebe ve Finansal Raporlamada sağlanmak istenen standardizasyonu sulandıran hatta içini oyarak bütün anlamını bozacak olan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şimdi Gönüllü değişiklik kozunu kullanarak Ulusal Hava Yollarımızın açıkladığı Finansal Tablolarda, meydana gelen büyük zararını örterek tarihe en büyük bilanço makyajı olarak geçecek olan değişikliliğin kamuoyuna ne şekilde yansıtıldığına bakalım.

THY tarihinde ilk defa UFRS bazlı gerçek bilançosunu TL’den USD’ ye çevirerek kamuoyuna gönüllü değişikliği şu şekilde izah eden açıklamasıyla sunmaktadır.

“2011 yılındaki önemli bilanço girişleri ile birlikte değerlendirildiğinde; 2011 yılında TL karşısında ABD Doları’nın %22, Avro’nun ise %19 değer kazanması, TL olarak takip edilen maddi duran varlıklar ile döviz olarak takip edilen finansal kiralama borçları arasında dengesizlik oluşmasına neden oluyordu. Geçerli para biriminin TL olarak devam etmesi durumunda, mali tablolarda gerçekçi olmayan kur farklarının oluşmasına yol açmaktadır. Bu durum, mali tabloların Ortaklığın mali durumunu doğru bir şekilde göstermekten uzaklaşmasına yol açmaktadır.”  

 

Zararda iken USD, karda iken TL olarak düzenlenen bilançolarla tüm kamuoyunu şaşırtan THY’nin en son yayınlanan 2011 yılı bilançosunda gösterilen; “Yabancı para çeviri farkları değişim” rakamı olarak sunulan 795.001.243 rakamının, aslında, THY’nin TL olarak zararı olup olmadığının da açıklanması gerekirdi.

Bu konuda basın organlarındaki eleştirileri okuyalım şimdi:

Dünyanın en büyük kaldıraç oranıyla iş yapan şirketlerinden biri olarak görünen Türk Hava Yolları , geçen yıldan bu yana oluşan kur zararlarını bir kalemde sildi. THY’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Türk Lirası’nın bilançoya olumsuz etki yaptığı belirtilerek TL’den ABD Doları’na geçme kararı alındığı duyuruldu.
Böylece 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 tarihli THY bilançosu 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren dolara çevrildi İMKB’ye bu şekilde gönderildi.
Böylelikle, şirketin son çeyrek bilançosu analist beklentilerinin tam 1.600 katı üzerinde bir performans gösterdi ve Citi’nin hesaplamasına göre, 780 milyon liralık (nakit dışı) kur zararının tamamı silinmiş oldu.

BİR ANDA KARA DÖNDÜ

Bu şekilde Türk Hava Yolları, vergi dairesine açıkladığı 2011 yılına ilişkin kar zarar tablosunda 1 milyar 7 milyon liralık tarihi zarar yazmışken, borsaya açıkladığı bilançoda bir anda 19 milyon lira kara dönmüş oldu.
Bir başka deyişle, Türk Hava Yolları, muhasebe değişikliğiyle 1 milyar liralık zararı silmiş oldu. En büyük eleştiri ise THY’nin böyle bir değişikliği geçmişe yönelik olarak bilançoya uygulamış olmasına yönelik. The Lira’ya konuşan ancak isminin yazılmasını istemeyen iki piyasa analisti, “Bu bilanço değişikliği geleceğe yönelik veya yeni bilançoda bilgilendirilerek yapılsa sorun olmaz, ancak bu şekliyle sadece geçmiş yıl bilançosunun makyajlanması anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

GELİRLER DIŞ HATLARDAN

Şirketten yapılan açıklamada, gelirlerin yüzde 84’ünün dış hatlardaki uçuşlardan geldiğine işaret ederken, giderlerinin ise dolar ve Euro olduğuna dikkat çekildi.  
TARİHİN EN BÜYÜK MAKYAJI

Bu açıklama Türk Hava Yolları yatırımcıları açısından ne kadar ikna edici olur bilinmez, ama bu adım şirketin borsadaki bilançosuna bir anda tarihin en büyük makyajını yaptığı şeklinde yorumlandı.
Bilançoda yapılan değişiklik dışında ise şirketin bilanço performansı başarılı bulundu.

CITI RAPORU OLUMLU

Citigroup, THY bilançosu ile ilgili olarak yazdığı analist raporunda, şirketin 4. çeyrekte FAVÖK (Faiz ve vergi öncesi kar) açısından kendi beklentilerini aştığı, 240 milyon liralık beklentinin yerine 463 milyon liralık bir FAVÖK açıkladığı belirtildi.  
780 MİLYON NAKİT DIŞI ZARARDAN KURTULDU

Şirketin 3.33 milyar lira olarak açıklanan 4. çeyrek geliri, Citi’nin 3.183 milyar lira olan beklentisini aştı. Citi, gelir artışına gerekçe olarak beklentilerin yüzde 2.5’i üzerinde gerçekleşen iç hat gelirlerini gösterdi.
Citi raporunda, şirketin bilançosunu dolara çevirmesi sayesinde yazdığı 780 milyon liralık nakit dışı zararından kurtulduğu ifade edildi.

”HİSSE ÜZERİNDEKİ BASKI KALKACAK”
Meksa Yatırım’dan Barkın Yalçın’ın değerlendirmesinde, THY’nin yaptığı bu değişiklikle kur farkından dolayı bilançodaki dalgalanmaların önüne geçmeyi hedeflediği kaydedilerek bu durumun hisse üzerindeki baskıyı kaldıracağı bildirildi.

THY’nin bu değişiklikle hazırladığı 2011 mali tablolarında 19 milyon net kar açıkladığı kaydedilerek, daha önce açıklanan bilançoların hazırlanış şeklinin farklı olmasından dolayı çeyreksek bazda karşılaştırma yapılmasının anlamlı olmadığı görüşüne yer verildi.

 

Ulusal Hava Yollarımızın açıklamış bulunduğu resmi veriler ise şu şekildedir.

 

 

 

 

 

 

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO, 2011/Yıllık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanço

 

 

 

 

 

 

 

  Cari Dönem Önceki Dönem

 

Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide

 

Dönem 31.12.2011 31.12.2010

 

Raporlama Birimi TL TL

 

     

 

V  A  R  L  I  K  L  A  R    

 

DÖNEN VARLIKLAR 4073526998 3491777500

 

Nakit ve Benzerleri 1549524710 813936552

 

Finansal Yatırımlar 213899678 84070372

 

Ticari Alacaklar 760396929 577622814

 

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar    

 

Diğer Alacaklar 811695889 1649525777

 

Stoklar 251785807 172076283

 

Canlı Varlıklar    

 

Diğer Dönen Varlıklar 206751785 194545702

 

     

 

(Ara Toplam)    

 

     

 

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 279472200 0

 

     

 

DURAN VARLIKLAR 12331420131 7157108485

 

Ticari Alacaklar    

 

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar    

 

Diğer Alacaklar 583806507 214636988

 

Finansal Yatırımlar 1767872 1750943

 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 294960592 193562028

 

Canlı Varlıklar    

 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 54720000 49570000

 

Maddi Duran Varlıklar 11092594872 6443437235

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46962939 33099101

 

Şerefiye    

 

Ertelenmiş Vergi Varlığı    

 

Diğer Duran Varlıklar 256607349 221052190

 

TOPLAM VARLIKLAR 16404947129 10648885985

 

     

 

K  A  Y  N  A  K  L  A  R    

 

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3951410408 2540819554

 

Finansal Borçlar 790159337 493120594

 

Diğer Finansal Yükümlülükler 158483592 63750323

 

Ticari Borçlar 1001609621 735874026

 

Diğer Borçlar 216512852 162798563

 

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar    

 

Devlet Teşvik ve Yardımları    

 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5368643 0

 

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 251298892 102214757

 

Borç Karşılıkları 26224798 20480602

 

Yolcu Uçuş Yükümlülükleri 1076598617 673843879

 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 425154056 288736810

 

     

 

(Ara Toplam)    

 

     

 

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler    

 

     

 

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7954609080 4360659447

 

Finansal Borçlar 7122723496 3684958785

 

Diğer Finansal Yükümlülükler    

 

Ticari Borçlar    

 

Diğer Borçlar 11439394 9831914

 

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar    

 

Devlet Teşvik ve Yardımları    

 

Borç Karşılıkları    

 

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 191632448 170505529

 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 574679843 435385525

 

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 54133899 59977694

 

Ö Z K A Y N A K L A R 4498927641 3747406984

 

ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4498927641 3747406984

 

Ödenmiş Sermaye 1200000000 1000000000

 

Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)    

 

Sermaye Düzeltmesi Farkları 1123808032 1123808032

 

Finansal Riskten Korunma Fonu -46613446 15383772

 

Hisse Senedi İhraç Pirimleri    

 

Değer Artış Fonları    

 

Yabancı Para Çevrim Farkları 798590878 3589635

 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39326341 39326341

 

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1365299204 1278855843

 

Net Dönem Karı/Zararı 18516632 286443361

 

AZINLIK PAYLARI    

 

TOPLAM KAYNAKLAR 16404947129 10648885985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO, 2011/Yıllık

 

 

 

 

 

 

 

Gelir Tablosu

 

 

 

 

 

 

 

Kapsamlı Gelir Tablosu

 

 

 

 

 

 

 

  Cari Dönem Önceki Dönem

 

Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide

 

Dönem 01.01.2011 – 31.12.2011 01.01.2010 – 31.12.2010

 

Raporlama Birimi TL TL

 

       
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER      
Satış Gelirleri 11815424727 8422771140  
Satışların Maliyeti (-) -9787529272 -6652115477  
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)      
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler      
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)      
BRÜT KAR/ZARAR 2027895455 1770655663  
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1304775986 -980877520  
Genel Yönetim Giderleri (-) -384604722 -327017860  
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)      
Diğer Faaliyet Gelirleri 159756551 141579534  
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -397182482 -122151211  
FAALİYET KARI/ZARARI 101088816 482188606  
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 10074016 -36800970  
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 277453552 72851263  
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) -242727392 -152549546  
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 145888992 365689353  
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri -127372360 -79245992  
– Dönem Vergi Gelir/Gideri -16770183 -10387347  
– Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri -110602177 -68858645  
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 18516632 286443361  
       
DURDURULAN FAALİYETLER      
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI      
       
DÖNEM KARI/ZARARI 18516632 286443361  
       
DİĞER KAPSAMLI GELİR:      
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim      
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim      
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim -77496523 21418876  
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 795001243 -1051704  
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar      
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri 15499305 -4283775  
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 733004025 16083397  
       
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 751520657 302526758  
       
Dönem Karı/Zararının Dağılımı      
Azınlık Payları      
Ana Ortaklık Payları      
       
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı      
Azınlık Payları      
Ana Ortaklık Payları      
       
Hisse Başına Kazanç  0,02  0,24  
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç      
       
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç      
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç      
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç: Veri Dairesi Müdürü karşısında ceketinin düğmelerini ilikleyerek oturan mükellefin vergi borcunun ertelenmesi isteğine hiçbir katkı getirmeyen TMS/TFRS uygulamada açık bıraktığı kapılarla da kamuoyunun yönlendirilmesinde yaptırımı sağlamaktan oldukça uzak kalmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 + 1 =